Laboratoř neuropsychologie

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Vedoucí psycholog


Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.


Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Vedoucí výzkumného programu


Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.


Tým neuropsychologů


Mgr. Eva Bolceková, Ph.D.
Mgr. Eva Bolceková, Ph.D.

Mgr. Livia Mayerová
Mgr. Livia Mayerová

PhDr. Olga Klempířová, Ph.D.
PhDr. Olga Klempířová, Ph.D.

Mgr. Lucie Kadrnožková
Mgr. Lucie Kadrnožková

Mgr. Markéta Červenková
Mgr. Markéta Červenková

Mgr. Gabriela Věchetová
Mgr. Gabriela VěchetováGarant Laboratoře neuropsychologie:


Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN


Spolupracovníci:


Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.

MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D.

MUDr. Vladimír Línek, CSc.

MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

MUDr. Filip Růžička, Ph.D.


Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

PhDr. et. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., MBA

MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.

Mgr. Jiří Michalec


Kognitivní centrum Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.

Mgr. Hana Marková

Mgr. Kateřina Čechová

Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.


Národní ústav duševního zdraví v Klecanech

PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.

MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

Bc. Karolína Horáková


Zahraniční spolupráce:

Prof. Ben A Schmand, Ph.D., University of Amsterdam, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Bradley N. Axelrod, Ph.D., John D. Dingell Department of Veterans Affairs Medical Center,Detroit, Michigan, USA

Prof. Amir Poreh, Ph.D., Department of Psychology, Cleveland State University, Cleveland, Ohio; Department of Psychiatry, Case Western Reserve University, School of Medicine, Cleveland, Ohio, USA

Prof. David Libon, Ph.D., RowanSOM New Jersey Institute for Successful Aging-Geriatric Psychiatry, Rowan University, New Jersey, USA


Čím se zabýváme


Neuropsychologická ambulance poskytuje odbornou klinicko-psychologickou a neuropsychologickou činnost pro pacienty, kteří jsou hospitalizovaní nebo v ambulantní péči Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.


Neuropsychologická ambulance poskytuje zejména následující odbornou psychologickou činnost:


1) Neuropsychologická a klinicko-psychologická diagnostika

2) Krizová intervence pro hospitalizované pacienty

3) Kognitivní rehabilitace a podpůrná psychoterapie


Kde nás najdete


Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Viničná 9, Praha 2 


Vyhledat spojení veřejnou dopravou ❯


Vyhledat trasu autem ❯


Před hlavní budovou Neurologické kliniky v ulici Kateřinská 30 jsou k dispozici parkovací místa pro pacienty s těžším hybným postižením po vydání parkovací karty. Karty vydává recepce Neurologické kliniky. Běžně je možné parkování na placených parkovištích v ulicích Kateřinská a Ke Karlovu. Do ambulance Laboratoře neuropsychologie na adrese Viničná 9 je to pak již jen pár kroků.
Kontakty


Laboratoř neuropsychologie

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Kateřinská 30

Praha 2, 128 01


(pozn.: oficiální korespondenční adresa, samotnou Laboratoř neuropsychologie naleznete v budově Neurologické kliniky na adrese Viničná 9, Praha 2)


Telefon:

+420 224 965 514

Fax (sekretariát kliniky):

+420 224 922 678


Ordinační doba

Ambulance


pondělí

8:00 - 13:00

úterý

8:00 - 13:00

středa

8:00 - 13:00

čtvrtek

8:00 - 13:00

pátek

8:00 - 13:00


Způsob objednávání pacientů


Pacienti se do ambulance objednávají telefonicky na základě doporučení lékaře.

+420 224 965 514


Žádáme pacienty, aby na vyšetření sebou přinesli žádanku ošetřujícího lékaře a v případě individuální potřeby i brýle nebo naslouchadlo.


V některých případech žádáme pacienty, aby přišli v doprovodu člena rodiny nebo pečovatele.


Neuropsychologické vyšetření může být časově náročné, žádáme tedy pacienty, aby si na návštěvu Neuropsychologické ambulance vyhradili dostatek času, často v délce několika hodin.


Řešená problematika


Laboratoř neuropsychologie (LN) je společnou základnou pro výzkum a výuku klinické a experimentální neuropsychologie v úzké návaznosti na klinický neurovědní výzkum a postgraduální studium neurověd a lékařské psychologie a psychopatologie na NK. LN je řízena vedoucím z řad vědeckopedagogických pracovníků NK ve spolupráci s ostatními výzkumnými jednotkami (Centra extrapyramidových onemocnění, Centra pro demyelinizační onemocnění, Centra pro poruchy spánku a bdění, laboratoří klinické neurofyziologie a rehabilitačním oddělením NK). LN zajišťuje zdravotnickou činnost ve své oblasti a podílí se na výuce a výzkumu dle požadavků přednosty. LN je základnou pro spolupráci s externími pracovišti, zejména v oblastech klinické a lékařské psychologie, psychologie ve zdravotnictví, zobrazovacích metod, neurochirurgie a psychofarmakologie.


Charakteristika centra


Neuropsychologie v Lurijově vymezení je věda, která má za předmět studium činnosti mozku v komplexních formách duševní aktivity. Klinická neuropsychologie studuje tyto vzorce narušené aktivity u osob s neurologickým či psychiatrickým onemocněním. Jedná se o obor, který vyžaduje speciální dovednosti a znalosti, které nezahrnuje běžné kurikulum vzdělávacího oboru klinická psychologie. Vyžaduje znalost diagnostických postupů a neuropsychologických testů, hlubší znalost činnosti mozku a metod, které tuto činnost či strukturu popisují (například zobrazovací metody apod.). Propojuje v sobě informace několika oborů, zejména neurologie, klinické psychologie, statistických postupů, neurofyziologie, základů neuroradiologie, neurorehabilitace a dalších.


Specifickou činností je na jedné straně komplexní neuropsychologická diagnostika, na druhé straně komplexní kognitivní rehabilitace. Klinická neuropsychologie je neoddělitelně spjata s klinickou praxí. Neuropsychologická laboratoř Jiřího Diamanta navazuje na dlouholetou tradici klinického výzkumu v neuropsychologii na 1. LF UK, kterou založil doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant v roce 1953. Jeho emigrací v roce 1968 byla činnost neuropsychologické laboratoře násilně přerušena. Od roku 2008 se na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze postupně rozvíjely aktivity pod vedením prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc. navazující na předchozí tradici klinické neuropsychologie na 1. LF UK.


Základní činnosti laboratoře


  1. zajišťování léčebné péče o pacienty Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

  2. rozvíjení výzkumu psychofyziologických korelátů mozkové činnosti v součinnosti s neurovědním výzkumem na klinické a aplikované úrovni

  3. integrace neuropsychologických metod do zobrazovacích, stimulačních, elektrofyziologických, farmakologických, rehabilitačních přístupů pro zvyšování kvality péče o pacienty

  4. rozvíjení statistické analýzy testových metod v neuropsychologii a zavedení neuropsychologie založené na důkazech do vyšetření

  5. vývoj a klinické ověřování výsledků cílených rehabilitačních metod zaměřených na zlepšení postižených kognitivních funkcí pacientů v rámci rehabilitačních programů

  6. výuka a školení v oboru neuropsychologie


Výzkumná činnost


Výzkumný program neuropsychologické laboratoře se věnuje především neuropsychologické problematice u neurodegenerativních onemocnění a vývoji neuropsychologických metod pro diagnostiku poruch psychických funkcí.


Studenti a témata:


Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. (vedoucí výzkumného programu) školitel

Lékařská psychologie a psychopatologie


Mgr. Adéla Mazancová: Detekční potenciál screeningových testů kognice u neurodegenerativních onemocnění

Mgr. Livia Mayerová: Neuropsychiatrické aspekty Parkinsonovy nemoci

Mgr. Veronika Dostálová: Vliv cerebrálního hypoxického poškození na kognitivní funkce

Mgr. Tomáš Kufa (kombinované studium): Charakteristiky psychického výkonu a aktivit denního života u psychotických onemocněníMgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. školitel

Lékařská psychologie a psychopatologie


Mgr. Gabriela Věchetová: Neuropsychologické aspekty funkčních poruch hybnosti, interní studium, grant AZV, konzultant MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.

Mgr. Vladimíra Malíková: Psychologické aspekty kognitivní rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí, spolupráce s oddělením fyzioterapie

Mgr. Monika Dokoupilová: Neuropsychologická diagnostika fatických funkcí u neurodegenerativních onemocnění

Mgr. Markéta Červenková: Kognitivní prediktory zdravého stárnutí (kombinované studium)
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem