Laboratoř neuropsychologie

prof. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Vedoucí psycholog


prof. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
prof. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.


Tým neuropsychologů:

Mgr. Kateřina Bukačová

Mgr. Lucie Friedová, Ph.D.

Mgr. Filip Havlík

PhDr. Olga Klempířová, Ph.D.

Mgr. Alžběta Klíčníková

Mgr. Martina Kvapilová

Mgr. Josef Mana

Mgr. Livia Mayerová (v současnosti dlouhodobě nepřítomná)

Mgr. Jiří Motýl, Ph.D.

doc. Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

PhDr. Vladimíra Plzáková

Mgr. Eva Straková, Ph.D. (v současnosti dlouhodobě nepřítomná)

Mgr. Zuzana Tichá, Ph.D. (v současnosti dlouhodobě nepřítomná)Spolupracovníci:


Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.

doc. MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D.

MUDr. Vladimír Línek, CSc.

MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

MUDr. Adam Tesař, Ph.D.

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN


Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

PhDr. et. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.

PhDr.. Jiří Michalec, Ph.D.


Kognitivní centrum Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.

Mgr. Hana Horáková, Ph.D.

RNDr. & Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D.

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.


Zahraniční spolupráce:

Prof. Ben A Schmand, Ph.D., University of Amsterdam, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Bradley N. Axelrod, Ph.D., John D. Dingell Department of Veterans Affairs Medical Center,Detroit, Michigan, USA

Prof. Amir Poreh, Ph.D., Department of Psychology, Cleveland State University, Cleveland, Ohio; Department of Psychiatry, Case Western Reserve University, School of Medicine, Cleveland, Ohio, USA

Prof. David Libon, Ph.D., RowanSOM New Jersey Institute for Successful Aging-Geriatric Psychiatry, Rowan University, New Jersey, USA


Čím se zabýváme


Neuropsychologická ambulance poskytuje odbornou klinicko-psychologickou a neuropsychologickou činnost pro pacienty, kteří jsou hospitalizovaní nebo v ambulantní péči Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.


Neuropsychologická ambulance poskytuje zejména následující odbornou psychologickou činnost:


1) Neuropsychologická a klinicko-psychologická diagnostika

2) Krizová intervence pro hospitalizované pacienty

3) Kognitivní rehabilitace a podpůrná psychoterapie


Způsob objednávání pacientů


Informace k objednávání pacientů zde


Řešená problematika


Laboratoř neuropsychologie (LN) je společnou základnou pro výzkum a výuku klinické a experimentální neuropsychologie v úzké návaznosti na klinický neurovědní výzkum a postgraduální studium neurověd a lékařské psychologie a psychopatologie na NK. LN je řízena vedoucím z řad vědeckopedagogických pracovníků NK ve spolupráci s ostatními výzkumnými jednotkami (Centra extrapyramidových onemocnění, Centra pro demyelinizační onemocnění, Centra pro poruchy spánku a bdění, laboratoří klinické neurofyziologie a rehabilitačním oddělením NK). LN zajišťuje zdravotnickou činnost ve své oblasti a podílí se na výuce a výzkumu dle požadavků přednosty. LN je základnou pro spolupráci s externími pracovišti, zejména v oblastech klinické a lékařské psychologie, psychologie ve zdravotnictví, zobrazovacích metod, neurochirurgie a psychofarmakologie.


Charakteristika centra


Neuropsychologie v Lurijově vymezení je věda, která má za předmět studium činnosti mozku v komplexních formách duševní aktivity. Klinická neuropsychologie studuje tyto vzorce narušené aktivity u osob s neurologickým či psychiatrickým onemocněním. Jedná se o obor, který vyžaduje speciální dovednosti a znalosti, které nezahrnuje běžné kurikulum vzdělávacího oboru klinická psychologie. Vyžaduje znalost diagnostických postupů a neuropsychologických testů, hlubší znalost činnosti mozku a metod, které tuto činnost či strukturu popisují (například zobrazovací metody apod.). Propojuje v sobě informace několika oborů, zejména neurologie, klinické psychologie, statistických postupů, neurofyziologie, základů neuroradiologie, neurorehabilitace a dalších.


Specifickou činností je na jedné straně komplexní neuropsychologická diagnostika, na druhé straně komplexní kognitivní rehabilitace. Klinická neuropsychologie je neoddělitelně spjata s klinickou praxí. Neuropsychologická laboratoř Jiřího Diamanta navazuje na dlouholetou tradici klinického výzkumu v neuropsychologii na 1. LF UK, kterou založil doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant v roce 1953. Jeho emigrací v roce 1968 byla činnost neuropsychologické laboratoře násilně přerušena. Od roku 2008 se na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze postupně rozvíjely aktivity pod vedením prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc. navazující na předchozí tradici klinické neuropsychologie na 1. LF UK.


Základní činnosti laboratoře


 1. zajišťování léčebné péče o pacienty Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

 2. rozvíjení výzkumu psychofyziologických korelátů mozkové činnosti v součinnosti s neurovědním výzkumem na klinické a aplikované úrovni

 3. integrace neuropsychologických metod do zobrazovacích, stimulačních, elektrofyziologických, farmakologických, rehabilitačních přístupů pro zvyšování kvality péče o pacienty

 4. rozvíjení statistické analýzy testových metod v neuropsychologii a zavedení neuropsychologie založené na důkazech do vyšetření

 5. vývoj a klinické ověřování výsledků cílených rehabilitačních metod zaměřených na zlepšení postižených kognitivních funkcí pacientů v rámci rehabilitačních programů

 6. výuka a školení v oboru neuropsychologie


Výzkumná činnost


Výzkumný program neuropsychologické laboratoře se věnuje především neuropsychologické problematice u neurodegenerativních onemocnění a vývoji neuropsychologických metod pro diagnostiku poruch psychických funkcí.


Studenti a témata:


doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. (vedoucí výzkumného programu)

školitel: Lékařská psychologie a psychopatologie & Neurovědy


Mgr. Filip Havlík: Kognitivní změny a zobrazení mozku poruchy chování v REM spánku

Mgr. Kateřina Bukačová: Kognitivní porucha u otravy methanolem

Mgr. Josef Mana: Kognitivní prediktory konverze do syndromu demence po hluboké mozkové stimulaci u Parkinsonovy nemocidoc. Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

školitel: Lékařská psychologie a psychopatologie


Mgr. Vladimíra Plzáková: Psychologické aspekty kognitivní rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí, spolupráce s oddělením fyzioterapie

Mgr. Monika Dokoupilová: Neuropsychologická diagnostika fatických funkcí u neurodegenerativních onemocnění

Mgr. Pavla Lhotová

Mgr. Klára Benešová

Mgr. Martin ČihákExterní spolupráce:


doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

školitel: NeurovědyVybrané publikace za roky 2019-2022


 • Ballarini, T., Mueller, K., Albrecht, F., Růžička, F., Bezdicek, O., Růžička, E., … Schroeter, M. L. (2018). Regional gray matter changes and age predict individual treatment response in Parkinson’s disease. NeuroImage: Clinical, 101636.doi:10.1016/j.nicl.2018.101636 

 • Bezdicek, O., Ballarini, T., Buschke, H., Růžička, F., Roth, J., Albrecht, F., ... & Jech, R. (2019). Memory impairment in Parkinson’s disease: The retrieval versus associative deficit hypothesis revisited and reconciled. Neuropsychology33(3), 391.

 • Mana, J., Vaněčková, M., Klempíř, J., Lišková, I., Brožová, H., Poláková, K., … Bezdicek, O. (2019). Methanol Poisoning as an Acute Toxicological Basal Ganglia Lesion Model: Evidence from Brain Volumetry and Cognition. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. doi:10.1111/acer.14077 

 • Bezdicek, O., Dušek, P., Růžička, E., & Šonka, K. (2018). Prospective memory impairment in idiopathic REM sleep behavior disorder. Sleep Medicine. doi:10.1016/j.sleep.2018.11.015 

 • Markova, H., Nikolai, T., Mazancova, A. F., Cechova, K., Sheardova, K., Georgi, H., … Vyhnalek, M. (2019). Differences in Subjective Cognitive Complaints Between Non-Demented Older Adults from a Memory Clinic and the Community. Journal of Alzheimer’s Disease, 1–13. doi:10.3233/jad-180630 

 • Nepozitek, J., Dostalova, S., Dusek, P., Kemlink, D., Prihodova, I., Ibarburu Lorenzo y Losada, V., … Sonka, K. (2019). Simultaneous tonic and phasic REM sleep without atonia best predicts early phenoconversion to neurodegenerative disease in idiopathic REM sleep behavior disorder. Sleep. doi:10.1093/sleep/zsz132 

 • Hanuška, J., Rusz, J., Bezdicek, O., Ulmanová, O., Bonnet, C., Dušek, P., … Růžička, E. (2018). Eye movements in idiopathic rapid eye movement sleep behaviour disorder: High antisaccade error rate reflects prefrontal cortex dysfunction. Journal of Sleep Research, e12742.doi:10.1111/jsr.12742 

 • Nepozitek, J., Dostalova, S., Kemlink, D., Friedrich, L., Prihodova, I., Ibarburu Lorenzo y Losada, V., … Sonka, K. (2019). Fragmentary myoclonus in idiopathic rapid eye movement sleep behaviour disorder. Journal of Sleep Research, e12819.doi:10.1111/jsr.12819 

 • Oosterloo, M., Bijlsma, E. K., van Kuijk, S. M., Minkels, F., de Die-Smulders, C. E., Bachoud-Lévi, A.-C., … Bronzova, J. (2018). Clinical and genetic characteristics of late-onset Huntington’s disease. Parkinsonism & Related Disorders.doi:10.1016/j.parkreldis.2018.11.009 

 • Věchetová, G., Slovák, M., Kemlink, D., Hanzlíková, Z., Dušek, P., Nikolai, T., … Serranová, T. (2018). The impact of non-motor symptoms on the health-related quality of life in patients with functional movement disorders. Journal of Psychosomatic Research.doi:10.1016/j.jpsychores.2018.10.001

 • Friedova, L., Rusz, J., Motyl, J., Srpova, B., Vodehnalova, K., Andelova, M., … Uher, T. (2019). Slowed articulation rate is associated with information processing speed decline in multiple sclerosis: A pilot study. Journal of Clinical Neuroscience. doi:10.1016/j.jocn.2019.04.018

 • Rusz, J., Vaneckova, M., Benova, B., Tykalova, T., Novotny, M., Ruzickova, H., … Horakova, D. (2019). Brain volumetric correlates of dysarthria in multiple sclerosis. Brain and Language, 194, 58–64. doi:10.1016/j.bandl.2019.04.009 

 • Andelova, M., Krasensky, J., Uher, T., Sobisek, L., Kusova, E., Srpova, B., ... & Kubala Havrdova, E. (2019). Additive Effect of Spinal Cord Volume, Diffuse and Focal Cord Pathology on Disability in Multiple Sclerosis. Frontiers in Neurology10, 820.

 • Bezdicek, O., Ballarini, T., Albrecht, F., Libon, D. J., Lamar, M., Růžička, F., . . . Jech, R. (2020). SERIAL-ORDER recall in working memory across the cognitive spectrum of Parkinson's disease and neuroimaging correlates. J Neuropsychol. doi:10.1111/jnp.12208

 • Bezdicek, O., Červenková, M., Georgi, H., Schmand, B., Hladká, A., Rulseh, A., & Kopeček, M. (2020). Long-term cognitive trajectory and activities of daily living in healthy aging. Clin Neuropsychol, 1-17. doi:10.1080/

 • Ciharova, M., Cígler, H., Dostálová, V., Šivicová, G., & Bezdicek, O. (2020). Beck depression inventory, second edition, Czech version: demographic correlates, factor structure and comparison with foreign data. Int J Psychiatry Clin Pract, 24(4), 371-379. doi:10.1080/13651501.2020.1775854

 • Havlík, F., Mana, J., Dušek, P., Jech, R., Růžička, E., Kopeček, M., . . . Bezdicek, O. (2020). Brief Visuospatial Memory Test-Revised: normative data and clinical utility of learning indices in Parkinson's disease. J Clin Exp Neuropsychol, 42(10), 1099-1110. doi:10.1080/13803395.2020.1845303

 • Mana, J., & Bezdicek, O. (2020). Cognition in Successful Aging: Systematic Review and Future Directions. Clin Gerontol, 1-9. doi:10.1080/07317115.2020.1752346

 • Mazancova, A. F., Růžička, E., Jech, R., & Bezdicek, O. (2020). Test the Best: Classification Accuracies of Four Cognitive Rating Scales for Parkinson's Disease Mild Cognitive Impairment. Archives of clinical neuropsychology : the official journal of the National Academy of Neuropsychologists. doi:10.1093/arclin/acaa039

 • Motyl, J., Friedova, L., Vaneckova, M., Krasensky, J., Lorincz, B., Blahova Dusankova, J., Andelova, M., et al. (2021). Isolated Cognitive Decline in Neurologically Stable Patients with Multiple Sclerosis. Diagnostics, 11(3), 464. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics11030464

 • Bezdicek, O., Rosická, A. M., Mana, J., Libon, D. J., Kopeček, M., & Georgi, H. (2021). The 30-item and 15-item Boston naming test Czech version: Item response analysis and normative values for healthy older adults. Journal of clinical and experimental neuropsychology43(9), 890–905. https://doi.org/10.1080/13803395.2022.2029360

 • Tomas Nikolai, Filip Děchtěrenko, Beril Yaffe, Hana Georgi, Miloslav Kopecek, Markéta Červenková, Martin Vyhnálek & Ondrej Bezdicek (2022) Reducing misclassification of mild cognitive impairment based on base rate information from the Uniform data set, Aging, Neuropsychology, and Cognition, DOI: 10.1080/13825585.2021.2022593
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem