Centrum pro poruchy spánku a bdění

O nás

Centrum pro poruchy spánku a bdění se zabývá diagnostikou, léčbou a výzkumem poruch spánku a bdění se zvláštním zaměřením na neurologická onemocnění.


Jedná se o následující okruhy nemocí:

Nemoci s nadměrnou spavostí (zejména narkolepsie a idiopatická hypersomnie)

Parasomnie (náměsíčnictví, porucha chování v REM spánku a další)

Poruchy dýchání ve spánku (zejména obstrukční spánková apnoe, ale také další poruchy dýchání ve spánku při neurologických onemocněních)

Poruchy pohybu související se spánkem (např. syndrom neklidných nohou, periodické pohyby dolními končetinami)

Poruchy cirkadiánního rytmu

Poruchy spánku obecně u neurologických onemocnění.

• V našem Centru se vyšetřují také nemocní s epilepsií


Centrum se skládá ze specializované ambulance (Ambulance spánku a bdění) a lůžkového oddělení (Monitorovací jednotka).

V Ambulanci spánku a bdění se provádějí jednak vstupní vyšetření pacientů se spánkovými obtížemi a jednak zde probíhají kontroly dlouhodobě sledovaných pacientů s již diagnostikovanými vybranými nemocemi.

Monitorovací jednotka slouží ke specializované diagnostice poruch spánku a bdění a monitorace pacientů s epilepsií.

Centrum je akreditováno Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.

Důležitou součástí Centra je i výzkumná činnost, která zahrnuje i mezinárodní spolupráci.

Probíhá zde pregraduální a postgraduální výuka neurologie, neurověd a spánkové medicíny.


Proč a jak vyšetřujeme poruchy spánku a bdění

Péče o poruchy spánku a bdění ve vyspělých zemích včetně ČR v posledních letech zintenzivňuje a zlepšuje. Medicínu poruch spánku významně ovlivnil český neurolog Bedřich Roth (1919-1989), docent této neurologické kliniky. Svými pracemi o narkolepsii a idiopatické hypersomnii se nesmazatelně zapsal do historie lékařství. Již od 50. let doc. Roth začal sledovat nemocné s těmito chorobami a následně vytvořil tradici poradny pro hypersomnii a narkolepsii na neurologické klinice. V 70. letech byl soubor nemocných doc. Rotha největší na světě. Na neurologické klinice vybudoval doc. Roth spánkovou laboratoř, první v tehdejším Československu.


V 90. letech, v nových podmínkách došlo k výraznému rozšíření diagnostických a léčebných metod dostupných na neurologické klinice 1. LF UK a VFN, k dramatickému zvýšení množství vyšetření a k rozšíření počtu nemocí diagnostikovaných. Byla navázána těsná spolupráce s dalšími pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice (zejména s ORL, stomatochirurgií, psychiatrií, pneumologií, endokrinologií a obezitologií) a v roce 1997 vzniklo Centrum pro poruchy spánku a bdění VFN.


Přístrojové vybavení spánkové laboratoře umožňuje rutinní provádění video-polysomnografických a videoelektroencefalografických záznamů i hodnocení denní spavosti (standardně testem mnohočetné latence usnutí). K vyšetření poruch dýchání ve spánku (zejm. obstrukční spánkové apnoe) jsou používány přístroje typu limitovaná polygrafie (kardiorespirační polygrafie) a k jejich léčbě různé typy přetlaku v dýchacích cestách (CPAP, BiPAP, ASV) a neinvazivní ventilace. K dlouhodobému monitorování pohybové aktivity (např. střídání rytmu spánek-bdění nebo abnormální pohyb končetin ve spánku) slouží aktigrafické vyšetření. Centrum disponuje možností specializovaného genetického a laboratorního vyšetření. V Centru jsou používány nejen běžně dostupné léky, ale i moderní léčiva vázaná na specializovaná centra.


Kdy k nám objednat pacienta

Nejdůležitější indikace vyšetření


• Diferenciální diagnostika stavů s nadměrnou denní spavostí (narkolepsie, idiopatická hypersomnie, spánkový apnoický syndrom, syndrom neklidných nohou, periodické pohyby dolními končetinami atd.) a jejich léčba.

• Přesné vyšetření poruch ventilace při spánku a jejich léčba.

• Diferenciální diagnostika parasomnií (abnormálních stavů při spánku: noční děs, noční můra, somnambulismus, epileptický záchvat, porucha chování při REM spánku atd.) a jejich léčba.

• Diferenciální diagnostika příčin nekvalitního nočního spánku a léčba některých těchto stavů.

• Diagnostika poruch cirkadiánního rytmu a jejich léčba.


O objednání k vyšetření a o typu vyšetření při případném objednání se rozhoduje na základě doporučení odborného lékaře. Z doporučení musí být patrné, jaký problém nemocného trápí a eventuálně, proč není možné potíže diagnostikovat a léčit v ambulantním sektoru.


Centrum je oprávněné předepisovat tzv. centrové léky pro léčení narkolepsie. Z kapacitních důvodů nemůže zajištovat chronickou ambulantní péči o nemocné, kterou lze poskytovat v ambulantním sektoru.


V rámci diferenciální diagnostiky nadměrné denní spavosti indikujeme typizaci HLA DQB1 a ve spolupráci s Ústavem laboratorní diagnostiky FN Ostrava vyšetřujeme hladinu orexinu (hypokretinu) v mozkomíšním moku.


V rámci komplexní péče o nervosvalové pacienty naše centrum zajišťuje diagnostiku poruch ventilačních funkcí a vedení jejich kompenzační léčby.


Hospitalizace dětí pod 15 let probíhají ve spolupráci s Klinikou dětí a dorostu 1.LF UK a VFN.


Způsob objednávání pacientů

Optimální způsob objednání je

e-mailem na adrese:


Dále je objednání možné

telefonicky od pondělí do pátku mezi 9:00 - 11:00 hodinou na: +420 224 965 534


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem