Rehabilitační oddělení


Čím se zabýváme


Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky primárně zajišťuje péči o neurologické pacienty hospitalizované na jednotce intenzivní péče a na standardních odděleních. Mezi nejčastější diagnózy patří stavy po cévních mozkových příhodách, roztroušená skleróza, neurodegenerativní onemocnění (zejména Parkinsonova nemoc a další extrapyramidová onemocnění), myasthenia gravis a onemocnění páteře s postižením nervových struktur páteřního kanálu. Cílem rehabilitace u neurologických pacientů je především minimalizovat následky postižení pohybového aparátu, zlepšit soběstačnost v běžných denních činnostech, a zvýšit tak kvalitu jejich života. K tomuto účelu je využíváno široké spektrum metod v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny založené na důkazech. Rehabilitační péče je poskytována vyškolenými fyzioterapeuty a ergoterapeuty v široké kooperaci s dalšími lékařskými či zdravotnickými profesemi, jakými jsou např. klinický logoped, klinický psycholog, psychiatr, lékař se specializací na paliativní péči apod.


Kromě péče o hospitalizované pacienty zajišťuje rehabilitační oddělení také ambulantní provoz určený výhradně pacientům sledovaným v jednotlivých specializovaných centrech Neurologické kliniky (centrum pro extrapyramidová onemocnění, cerebrovaskulární poradna, MS centrum, iTEMPO aj.). S ohledem na potřeby pacienta a vyšetření lékařem i fyzioterapeutem jsou pacientům indikovány různé formy cvičení, především skupinového. Jedná se o aerobně-rezistentní kruhový trénink, trénink chůze, Body and Mind cvičení (Tai-chi, jóga a pilates), nácvik strategií k ovlivnění freezingu chůze, cvičení pánevního dna, reedukační skupiny pro pacienty se spastickou parézou, cvičení pro zdravá záda a SM systém, atp. Individuální programy jsou dominantně vedeny formou instruktáží a poradenství, např. ohledně výběru a použití kompenzačních a terapeutických pomůcek (domácí cvičení s pomocí virtuální reality, funkční elektroneurostimulace, respirační pomůcky aj.), prevence pádů apod. Formou klasické ambulance poskytujeme specializovanou respirační fyzioterapii pacientům, kteří na podkladě neurodegenerativního onemocnění trpí sníženou silou nádechového a výdechového svalstva a zhoršenou schopností hygieny dýchacích cest a expektorace. Tato terapie je pacientům „šitá namíru“ – na základě objektivního vyšetření s využitím přístrojů pacientům doporučujeme trénink s některou z dostupných respiračních pomůcek (Threshold IMT/PEP, EMST150, aj.). Indikovaným pacientům zajišťujeme při splnění potřebných parametrů přístroj CoughAssistformou pronájmu hrazeného ze ZP (event. za vlastní úhradu).


U pacientů s roztroušenou sklerózou je individuální fyzioterapie indikována především po atace onemocnění, při potížích s chůzí a rovnováhou, při sfinkterových potížích a dalších neurologických symptomech na základě předpisu od ošetřujícího neurologa RS centra. Využívají se různé metody na neurofyziologickém podkladě a také pomůcky typu Neurac, Homebalance, Propriofoot, Nintendo Wii aj. Vybavení cvičebních místností fyzioterapie moderními pomůckami je umožněno díky finanční podpoře Hennerova nadačního fondu a Nadačního fondu Impuls. V programech pro pacienty s roztroušenou sklerózou spolupracujeme rovněž s psychoterapeutkou.


Pacientům se spastickou parézou (především v důsledku získaného poškození mozku) poskytujeme ve spolupráci s neurology komplexní léčbu, jejímž základem je detailní funkční a analytické vyšetření spastické parézy v pěti krocích podle 5-Step Clinical Assessment (5-SCA). Na základě klinické rozvahy je poté doporučena terapie kombinující lokální aplikaci botulotoxinu A a intenzivní domácí tréninkový program pod vedením vyškoleného fyzioterapeuta podle konceptu Guided Self-rehabilitation Contract (GSC), který naše pracoviště zavedlo jako první v České republice ve spolupráci s prof. Jeanem-Michelem Graciesem. Tento koncept, stejně jako vyšetření 5-SCA, je součástí školení odborné veřejnosti.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem