Iktové centrum a oddělení neurointenzívní péče


MUDr. Fiksa Jan

Vedoucí lékař


Pracovníci centra:

MUDr. Kemlink David, Ph.D. ,

MUDr. Krejčí Veronika,

MUDr. Volná Jana,

MUDr. Reková Petra,

MUDr. Růžička Filip, Ph.D.,

MUDr. Gallo Juraj,

MUDr. Babánková Michaela,Telefonické kontakty na centrum:

+420 702 089 449

+420 724 926 212

+420 224 965 560

Všeobecné informace


Akutní stavy v neurologii jsou většinou provázeny selháním vitálních funkcí (poruchou vědomí, respirační a někdy též oběhovou insuficiencí) a vyžadují pobyt na oddělení neurointenzívní péče. Také cévní mozkové příhody (CMP) jsou závažným medicínským problémem. Jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí  a nejvýznamnější příčinou invalidity. Nejúčinnějším prostředkem ke snížení nepříznivých ukazatelů je  okamžité zahájení léčby v časné - akutní fázi na vysoce specializovaném iktovém centru a včasné zavedení adekvátní primární i sekundární prevence pod dohledem erudovaných lékařů. 


Iktové centrum


Iktové centrum se zabývá  prevencí, diagnostikou i léčbou  širokého okruhu cerebrovaskulárních nemocí.  Činnost centra zajišťuje zkušený zdravotnický tým, který spolupracuje i  s ostatními medicínskými obory zvláště neurochirurgií, neuroradiologií, rehabilitací, invazivní angiologií a angiochirurgií. V akutní fázi  ischemické CMP je cílem včasné provedení trombolytické léčby a v indikovaných případech i endovaskulární intervence. V akutní fázi hemorrhagické CMP základní terapeutická opatření zabraňují progresi krvácení a edému mozku.


Lůžkovou část iktového centra tvoří iktová jednotka, která je součástí oddělení neurointenzívní péče. Podle aktuálního klinického stavu jsou pacienti umístěni buď na intenzívních lůžkách iktové jednotky nebo na standardních či rehabilitačních odděleních Všeobecné fakultní nemocnice (VFN). Jen na intenzívních lůžkách iktové jednotky je každoročně hospitalizováno 400 - 450 pacientů s diagnózou CMP, tj. polovina z celkového počtu hospitalizovaných pacientů s dg. CMP ve VFN za 1 rok.


Iktové centrum má vlastní ambulanci a neurosonologickou laboratoř, jejichž základní náplní je prevence cévních mozkových příhod. Iktové centrum úzce spolupracuje s radiodiagnostickou klinikou VFN, zvláště s oddělením CT a MR. Endovaskulární výkony provádí erudovaný tým na angiolince kardiovaskulárního centra II. interní kliniky VFN.


Oddělení neurointenzívní péče


Oddělení má celkem 13 monitorovaných lůžek s moderním přístrojovým vybavením a zobrazovacími metodami (CT,MR) v nejbližším okolí. Hlavní náplní činnosti je neuroprotektivní a intenzívní péče včetně umělé plicní ventilace u závažného průběhu CMP. Oddělení se také zabývá akutními stavy jiných neurologických nemocí. Disponuje možnostmi elektroencefalografické monitorace tolik potřebné u záchvatových onemocnění. V akutní fázi autoimunních onemocnění zajišťuje plazmaferetickou léčbu přímo u lůžka nemocných.


Tým lékařů iktového centra a oddělení neurointenzívní péče se též podílí na konziliární činnosti v rámci VFN a poskytuje  pregraduální i postgraduální výuku i řeší významné výzkumné úkoly.


Návštěvní hodiny


Návštěvní hodiny iktového centra a oddělení neurointenzívní péče:

denně od 15.00 do 17.00 hodin.


Telefonické informace


Telefonické informace o pacientech (připravte předem domluvené heslo) na čísle:

+420 224 965 512

V době 13.00 – 15.00 hodin.


Poradna iktového centra a neurosonologické laboratoře:

Objednávat jen po předchozím lékařském doporučení !


Telefony:

+420 224 965 563

+420 702 089 449


Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem