Všeobecné lékařství

B00762 - Neurologie

5. ročník

zimní semestr 2020/2021


Náplň výuky

  • Neurologické vyšetření - praktický nácvik, individuální práce s pacienty.

  • Pomocné vyšetřovací metody v neurologii - principy, indikace a základní výsledky.

  • Obecná neurologie - základní neurologické symptomy a syndromy, topická diagnostika.

  • Speciální neurologie - klinické jednotky, diagnostika a diferenciální diagnostika.

  • Akutní stavy a akutní péče v neurologii.

  • Základy medikamentózní a rehabilitační léčby jednotlivých neurologických onemocnění.

  • Indikace neurochirurgické léčby.


Kruhy 5013 a 5014, od 29.9. do 23.10.2020


POZOR: PRVÝ DEN (29.9.) VÝUKA PROBÍHÁ POUZE DISTANČNĚ


Vážené kolegyně a kolegové, v návaznosti na nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy a v souladu s rozhodnutím vedení 1. LF UK bude výuka neurologie probíhat hybridní formou a její distanční část bude centrálně dostupná z fakultního portálu pro e-learning na bázi MS Teams (https://e-learning.lf1.cuni.cz).

Výuka se skládá z povinných distančních seminářů a prezenčních stáží. Prezence se při distanční výuce zaznamenává v aplikaci MS Teams, při stáži ji zapisuje příslušný asistent. Výjimečné absence je nutné nahradit v tomtéž bloku výuky, čas a formu určuje stážující asistent.


Rozdělení studentů je nezbytné v souvislosti s omezením přípustného počtu na oddělení: V každém bloku výuky jsou studenti rozděleni na dvě části. Každý týden je jedna část rozepsána do malých skupin pro stáže na oddělení, druhá část v té době navštěvuje praktické semináře. Ranní semináře a pondělní praktické semináře (včetně úterý 29.9.) jsou určeny všem studentům.


Ranní semináře (každý den od 8:00 do 9:30). Semináře na témata z obecné a speciální neurologie probíhají každodenně po dobu celého bloku výuky a jsou určeny pro všechny studenty v bloku. Během semináře je možné zasílat lektorovi do chatu dotazy, které zodpoví na konci semináře. Záznam semináře zůstává studentům dostupný v aplikaci MS Teams po celé trvání bloku výuky.

Rozpis témat: viz odkaz.


Praktické semináře (každý den od 10:00). Během seminářů budou dle potřeby zařazeny části věnované otázkám a odpovědím, kromě toho mohou studenti zasílat do chatu dotazy, které lektor zodpoví na konci semináře.

Témata: Prvý den výuky bude seminář na téma Neurologické vyšetření, v dalších dnech budou semináře kazuistické, se zaměřením na různé oblasti neurologie.


Stáže probíhají prezenčně, na Neurologické klinice, vždy pro vypsanou část studentů, od úterý do pátku (kromě 29.9.). Viz rozpis. (Studenti, kteří v daném týdnu nejsou vypsáni na stáže, se ve stejné době účastní distančních praktických seminářů.)

Náplň stáží: 1. týden neurologické vyšetření a příznaky, ve 2. týdnu neurologická diagnostika a terapie. Během stážové výuky každý student vypracuje zápis nejméně jednoho vlastního vyšetření pacienta. Zápis je jedním z předpokladů pro získání zápočtu.


Zápočty: Uděluje asistent na konci stáží, na podkladu prezence, kvality odevzdaného zápisu vyšetření pacienta a přezkoušení z techniky neurologického vyšetření.


Zkoušení: Pro aktuálně stážující studenty v poslední den bloku a dle potřeby následující pondělí. Dále pro všechny studenty ve zkouškovém období na konci semestru. Zkoušející kromě odpovědí na otázky přihlíží k hodnocení asistentem, ke kvalitě zápisu vyšetření pacienta a k evidenci prezence.

Vedoucí výuky 5. ročníku


Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Jiri.Klempir@vfn.cz


Koordinace výukyMarek Nykl

mnykl@lf1.cuni.czSdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem