Všeobecné lékařství

B00762 - Neurologie

5. ročník

letní semestr 2023/2024


Náplň výuky

 • Obecná neurologie – základní neurologické symptomy a syndromy, topická diagnostika.

 • Speciální neurologie - klinické jednotky, diagnostika a diferenciální diagnostika.

 • Akutní stavy v neurologii.

 • Neurologické vyšetření - praktický nácvik, individuální práce s pacienty.

 • Pomocné vyšetřovací metody v neurologii - principy, indikace a základní výsledky.

 • Základy medikamentózní a nefarmakologické léčby jednotlivých neurologických onemocnění.

 • Indikace neurochirurgické léčby.


Organizace výuky a pravidla získání zápočtu

Čtyřtýdenní blok výuky je tvořen interaktivními semináři a praktickou výukou. Semináře se konají denně od 8:00 do 9:30 na velké posluchárně kliniky. Semináře jsou nedílnou součástí blokové výuky a účast je monitorována v posluchárně pomocí čtecího zařízení a karet ISIC.


Na semináře navazují praktické stáže na odděleních od 10:00 do 12:15 hodin (viz. rozdělení studentů do skupin)

V 1. týdnu od úterý do pátku probíhá nácvik neurologického vyšetření.

V 2. týdnu pokračuje praktická demonstrace vybraných syndromů a diagnóz. Ve středu odpoledne do následujícího pondělí v 8:00 bude probíhat zápis do ambulancí a laboratoří na 3. týden. Sekretářka Mgr. Irena Růžičková pošle informační e-mail. Každý student/ka se zapíše do online tabulky (viz Zápis do ambulancí a laboratoří) do jedné ambulance a jedné laboratoře nebo do dvou různých ambulancí. Volná místa do ambulancí/laboratoří budou obsazena nezapsanými studenty. Zbývající studenti v pondělí ve 3. týdnu obdrží e-mailem instrukce o rozdělení k asistentům. Na konci druhého týdne probíhá praktické zkoušení asistentem (viz podmínky zápočtu).

Ve 3. týdnu bloku bude probíhat výuka ve vybraných ambulancích a laboratořích. Studenti, kteří se nezapíší do tabulky v Moodle budou rozděleni k asistentům na oddělení a vyšetřovat pacienty. Prezence ve 3. týdnu bloku bude potvrzována studentovi na prezenční listinu, kterou si student/ka vyzvedne v sekretariátu kliniky.

Ve 4. týdnu bude probíhat praktická výuka opět na odděleních. Ve čtvrtek bude poslední seminář a praktika s asistenty. Ve čtvrtek odpoledne bude test v počítačové učebně Knihovny 1. LF UK (U Nemocnice 4). Instrukce ohledně místa a času konání testu budou zaslány e-mailem ve středu (Mgr. Irena Růžičková). Zápočty budou uděleny po splnění studijních podmínek (viz Podmínky udělení zápočtu). Po udělení zápočtu budou probíhat závěrečné zkoušky na Neurologické klinice. Po příchodu na zkoušku se ohlaste v sekretariátu kliniky.


Prezence na seminářích a praktikách je sledována a pozdní příchody mohou vést k neuznání prezence. Povoleny jsou maximálně 2 absence na seminářích a 2 absence na praktikách. Více absencí bude nutno nahradit stáží na akutní ambulanci v době pohotovosti v pracovní dny od 16:00 do 7:30 a také v průběhu víkendu a státních svátků, vždy s lékařem konajícím službu. Jednu absenci (seminář nebo praktika) lze nahradit čtyřhodinovou stáží na akutní ambulanci. Náhradní stáže je nutno si předem dohodnout s vedoucím akutní příjmové ambulance. V případě většího množství absencí je možné docházku nahradit ekvivalentním vícehodinovým pobytem ve službě. Náhrady stáží je bezpodmínečně nutné předem domluvit s vedoucím akutní ambulance, který náhradní stáže koordinuje.


Studenti chodí na výuku i na zkoušku vybaveni svým neurologickým kladívkem, bílým pláštěm a viditelnou kartou ISIC. Za špatného počasí používejte přezůvky. Šatny jsou v obou suterénech budov Neurologické kliniky (Kateřinská 30, Viničná 9, Praha 2). Klíče lze zapůjčit ve vrátnici výměnou za studentkou kartu ISIC.


Součástí výuky je zkoušení teoretických znalostí i praktických dovedností v průběhu stáží. Čtyřtýdenní blok asistent uzavře neklasifikovaným zápočtem. Zkoušku je možné skládat nejdříve poslední den bloku (pátek). Tento termín zkoušky je rezervován pouze pro studenty právě končícího bloku, kteří získali zápočet. Další termíny budou vypsány až ve zkouškovém období na konci semestru.


Zahraniční stáž je uznána, pokud stáž na univerzitním pracovišti, které vyučuje neurologii má minimálně stejné trvání a náplň jako na 1. LF UK a je hodnocena ekvivalentním počtem kreditů. Zkoušku musí student absolvovat na 1. LF UK nezávisle na tom, zda ji již složil v cizině. Termín je ve zkouškovém období.


Podmínky udělení zápočtu

Základní požadavky jsou uvedeny v dokumentu Sylabus, který je dostupný prostřednictvím aplikace Moodle.

Bez náhrady jsou povoleny max. 2 absence na seminářích a 2 absence stážích. Další podmínkou je přezkoušení praktických dovedností asistentem na konci výuky v druhém týdnu. Studenti si vylosují 2 otázky z neurologického vyšetření. Každá otázka bude hodnocena separátně (prospěl/neprospěl). V případě neúspěchu si student/ka se svým asistentem domluví náhradní termín přezkoušení. Povoleny jsou max. 2 náhradní termíny. Posledním podmínkou je absolvování testu na počítači. V případě nesplnění 1 a více z uvedených podmínek nemá nárok na udělení zápočtu. Zápočet je podmínkou k připuštění ke zkoušce.

Možnosti náhrady absence:

 1. Náhradní stáže v době pohotovosti na akutní příjmové ambulanci po dohodě s jejím vedoucím

 2. Na konci semestru jsou vypisovány náhradní stáže o trvání 5 pracovních dnů

 3. Ve zcela výjimečných případech individuálně s vyučujícím

Zápočet je standardně udělován poslední den stáží, nejpozdějším možným termínem k udělení je konec zkouškového období daného akademického roku.


Doporučená literatura

Základní prameny


* podpořeno OPPA CZ.2.17/3.1.00/3327

Další zdroje

 • Ambler Z. Základy neurologie, 7 vydání, Galén Praha


Vedoucí výuky 5. ročníku

Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Jiri.Klempir@vfn.cz

Koordinace výuky

Marek Nykl

mnykl@lf1.cuni.cz


Mgr. Irena RůžičkováSdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem