Volitelné předměty

B02175 - Dětská neurologie a Dif. diagnostika v pediatrii a neonatologii


zimní semestr 2021/2022


Anotace:

Dětská neurologie je nástavbovým oborem na neurologii či pediatrii a předmět je proto vhodný zejména pro 5.-6. ročník lékařského studia. Přednášky jsou zaměřeny na neurovývojovou problematiku, nejčastější neurometabolické a neurodegenerativní onemocnění dětského věku, nervosvalové poruchy, možnosti genetické diagnostiky, intenzivní péči v dětské neurologii, záchvatová onemocnění, poruchy spánku a další témata. Součástí výuky je i stáž na oddělení KDDL s demonstrací pacientů.


Část přiloženého programu (dle označení) je povinná pro oba volitelné předměty, část je samostatná pro volitelný předmět Dětská neurologie (DN) a část pro Diferenciální diagnostiku v pediatrii a neonatologii.


Zápočet:

Zápočet (DN) je udělen za aktivní účast na seminářích i praktické výuce, povolena je 1 omluvená absence.


Definovaná účast na výuce (DN):

Aktivní účast v diskuzích na semináři, prokázaná znalost cíleného  vyšetření neurologického vyšetření dětského pacienta při stážích, případně krátký  písemný referát nahrazující 1 absenci z daného tématu.


Doporučená literatura (DN):

  1. Dětská neurologie I, II. JH. Menkes, HB. Sarnat, BL. Maria (eds.) 7. vydání. Triton, 2011 (český překlad).

  2. Dědičné poruchy metabolismu v kazuistikách. T. Honzík, J. Zeman. Mladá fronta, 2016.


Rozpis seminářů ❯


PřednáškyB02957 - Klinická neuropsychologie


zimní semestr 2021/2022


Rozpis seminářů ❯


Anotace:

V současné době vzrůstá potřebnost specializovaného přístupu klinické neuropsychologické diagnostiky i rehabilitace v souvislost se stárnutím populace a stále většímu rozšíření onemocnění mozku, jako jsou například neurodegenerativní onemocnění typu Alzheimerovy nemoci, cévní mozkové příhody a dalších onemocnění. Klinická neuropsychologie je oborem, který vyžaduje speciální dovednosti a znalosti, které nezahrnuje běžné kurikulum vzdělávacího oboru lékařství. Vyžaduje znalost speciálních diagnostických postupů a neuropsychologických testů, hlubší znalost činnosti mozku a metod, které tuto činnost či strukturu popisují (například zobrazovací metody apod.). Propojuje v sobě informace několika oborů, zejména neurologie, klinické psychologie, statistických postupů, neurofyziologie, základů neuroradiologie, neurorehabilitace a dalších. Specifickou činností je na jedné straně komplexní neuropsychologická diagnostika, na druhé straně komplexní kognitivní remediace. 


Cíle předmětu:

Absolvent kurzu se seznámí s vývojem neuropsychologie jako vědního oboru a se současnými trendy v klinické neuropsychologii, včetně vývoje využití specializovaných diagnostických i terapeutických metod. Absolvent kurzu dále prohloubí své znalosti klinické neuropsychologie zejména v souvislosti s důsledky vrozených a získaných onemocnění zasahujících do činnosti mozku. Absolvent kurzu získá základní znalosti vztahující se k oborům, které se věnují pacientům s onemocněním mozku s psychologické perspektivy 


Učební plán:

Kurz bude probíhat během 5 setkání (14 vyučovacích hodin) a 10 hodin praktické výuky formou hospitace na neuropsychologickém vyšetření.

Program seminářů:


  1. Úvod kurzu, stručná historie a vývoj klinické neuropsychologie, základní diagnostické přístupy v klinické neuropsychologii

  2. Základy statistiky a psychometrie v klinické neuropsychologii, přehled používaných neuropsychologických metod, principy tvorby neuropsychologické baterie

  3. Zásady pozorování, rozhovoru a dalších klinických metod používaných v klinické neuropsychologii, principy screeningového a bed side vyšetření,

  4. Jednotlivé kognitivní funkce a jejich vyšetření, neuropsychologické testy a dotazníky kognitivních schopností.

  5. Neuropsychiatrické funkce a jejich diagnostika, aktivity denního života, integrace poznatků do neuropsychologického nálezu, komunikace neuropsychologa s pacientem, pečovateli, lékařem,


Podmínky získání zápočtu:

  • 80% účast na přednáškách

  • Absolvování praktické části výuky

  • Závěrečný didaktický test


Doporučená literatura:

Gazzaniga, M.S. Ivry, R, and Mangun, G.R. 2012 Cognitive Neuroscience: The Biology of Mind. IV edition. W.W. Norton.

Spreen, O., Strauss, E. 2006. A compendium of neuropsychological tests. Administration, norms, and commentary, Third Edition New York: Oxford University Press,

Lezak, M.D., Howieson D.B., Loring, D.W. 2014. Neuropsychological Assessment. (5th Ed.). New York: Oxford University Press.

Hort J., Rusina R. a kol. 2007. Paměť a její poruchy - paměť z hlediska neurovědního a klinického. Praha: Maxdorf.

Diamant, J.J., Vašina, L. 1998. Kapitoly z neuropsychologie. Brno: FF MU.

Kulišťák, P. 2003. Neuropsychologie. Praha: Portál.

Lurija, A.R. 1982. Základy neuropsychológie. Bratislava: SPN.

Nikolai, T., Vyhnálek, M., Štěpánková H., Horáková K. 2013. Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby. Psychiatrické centrum Praha.B00828 - Klinické neurovědy

(diferenciální diagnostika)

letní semestr 2021/2022


Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na nové prakticky aplikovatelné poznatky z neurobiologie, neurofyziologie, neurologie a psychiatrie. Na seminářích jsou předvedeny aktuální témata neurologická a psychiatrická.


Rozpis seminářů


PřednáškyB01336 - Neurologie zblízka


letní semestr 2021/2022


Anotace:

Předmět je určen zájemcům o hlubší seznámení se s neurologií. Program je zaměřen klinicky, složen z kazuistik, praktických postupů a klinicky relevantních výzkumných novinek z hlavních oblastí oboru.


Rozpis seminářů ❯


Přednášky

Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem