Zubní lékařství / Dentists

B01170 - Neurologie

4. ročník

letní semestr 2021/2022

Náplň výuky

 • Neurologické vyšetření - praktický nácvik

 • Obecná neurologie - základní neurologické symptomy a syndromy, topická diagnostika.

 • Speciální neurologie - klinické jednotky, diagnostika a diferenciální diagnostika.

 • Základní vyšetřovací a léčebné postupy


Organizace výuky

Dvoutýdenní blok výuky je tvořen stážemi na oddělení (vždy od úterý 8:15 -9:45, dle rozpisu rozdělení na skupiny) a semináři (denně od 10,00 do 11,30 na posluchárně kliniky). V pondělí první týden výuky je od 8:15 hodin místo stáže prezentováno neurologické vyšetření a druhý týden kazuistiky, na posluchárně kliniky.


Prezence na seminářích a stážích je sledována a rozhodnutí o omluvě celkem nejvýše 1 dne absence je v kompetenci vyučujícího asistenta. Absence delšího trvání bude nutno nahradit po dohodě s vedoucím výuky. Součástí výuky je zkoušení asistentem v průběhu stáží. Dvoutýdenní blok je uzavřen udělením zápočtu vždy ve čtvrtek, v 2. týdnu stáží.


V poslední den bloku je možné skládat zkoušku. Tento termín zkoušky je rezervován pouze pro studenty právě končícího bloku, kteří získali zápočet. Další termíny budou vypsány až ve zkouškovém období na konci semestru. Zahraniční stáž je uznána, pokud stáž na neurologii má minimálně stejné trvání jako na 1. LF UK a je hodnocena minimálně stejným počtem kreditů. Zkoušku musí student absolvovat na 1. LF UK nezávisle na tom, zda ji již složil v cizině. Termín je ve zkouškovém období.


Pravidla získání zápočtu neurologie

Podmínky udělení zápočtu:

 • Prezence na nejméně 80 % seminářů v posluchárně a pouze 1 celodenní absence v rámci stáží u lůžka


Možnosti náhrady absence:

 • Na konci semestru jsou vypisovány náhradní stáže o trvání 5 pracovních dnů

 • Ve zcela výjimečných případech individuálně s vyučujícím


Zápočet je standardně udělován poslední den stáží, nejpozdějším možným termínem k udělení je konec daného akademického roku.


Vedoucí výuky 4. ročníku stomatologů

As. MUDr. Michaela Týblová, Ph.D.


Koordinace výuky

Marek Nykl


B81170 - Dentists

4 th year

summer semester 2021/2022


Training contents

 • Neurological examination - practical training

 • General neurology - basic neurological symptoms and syndromes, topical diagnosis.

 • Special neurology - clinical entities, diagnosis and differential diagnosis.

 • Auxiliary examination methods and therapy


Organisation of training

A two-week block of training consists of practicals at wards (from tuesday, from 8:15 to 9:45 as scheduled in group allocation) and seminars (daily from 10:00 to 11:30, in the department auditorium). On Monday: first week is presented neurologic examination from 8:15 to 9:45 and the second week case reports, in the department auditorium).


Attendance at seminars and practicals is monitored, and decisions on excuse of at most 1 days of absence are within the training assistant´s authority.

Any absence of longer duration will have to made up for on agreement with the head of training. The training includes concurrent examinations by the training assistant on thursday of the second week.


On the last day of the block, the students can take an examination. Further terms will be announced at the end of the semester.


Recommended literature

 • Fundamentals of neurology : an illustrated guide, Mattle and Mumenthaler, 2017

 • Topical diagnosis in neurology, Baehr and Frotscher, 2012

 • Clinical Neurology Hankey and Wardlaw, 2002

 • Oxford Handbook of Neurology, Manji et al, 2006


Lectures and practicals ❯


Questions for dentists ❯


Neurological examination


Head of training

As. MUDr. Michaela Týblová, Ph.D.


Coordination of training:

Marek Nykl

Monday through Friday : 10.00 - 14.00 hrs.


* podpořeno OPPA CZ.2.17/3.1.00/3327


Sdílet na:  
Telefony

Jednotka intenzivní péče - JIP

224 965 515

Dospělí (C)

224 965 574

Lůžkové oddělení muži

224 965 526

Lůžkové oddělení ženy

224 965 530

Cévní ambulance

224 965 563Ostatní pracoviště ❯


Spojení

Neurologická klinika (hlavní budova)

Kateřinská 30, Praha 2

MHD | autem


Neurologická klinika (lůžkové: ženy, muži)

Viničná 9, Praha 2

MHD | autem


Fakultní poliklinika (RS Centrum)

Karlovo náměstí 32, Praha 2

MHD | autem